Strona główna – e-Zamówienia

Udostępniamy przykładowe zapisy SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia

  • 07/07/2022

Zaproponowane zapisy specyfikacji warunków zamówienia i opisu potrzeb i wymagań zawierają informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej, wymagane zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) w ogłoszeniu lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przypomnieć należy, że ustawa Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek poinformowania o środkach komunikacji elektronicznej – w zależności od trybu udzielania zamówienia – w SWZ lub OPiW.


Przygotowane zapisy mają charakter przykładowy i należy je traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w procesie udzielania zamówień. Plik z przykładowymi zapisami SWZ/OPiW (wersja archiwalna):

Aktualna wersja przykładowych zapisów SWZ/OPiW znajduje się w komunikacie z 12/01/2023

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się