Strona główna – e-Zamówienia

Informacja o publikacji w BZP informacji o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

  • 03/11/2022

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań, które zostały określone przepisami powyższej ustawy oraz przewiduje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia podlegającego wskazanemu wyłączeniu.

Przepisy ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 3 listopada 2022 r.

LINK DO USTAWY:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000223601.pdf

Stosownie do art. 6 ust. 1 powyższej ustawy do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy, zamawiający w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

  1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
  2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
  4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
  5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
  6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

W art. 30 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy przewidziano przepis intertemporalny, zgodnie z którym do umów oraz innych czynności prawnych i faktycznych podjętych przez podmiot wprowadzający do obrotu, gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, w celu realizacji sprzedaży paliwa stałego przez gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie informujemy, że Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia. Jednak, aby zamieścić taką informację należy wybrać formularz  Ogłoszenie dotyczącego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp i wypełnić w następujący sposób:

W pierwszym kroku należy wybrać Nowe ogłoszenie.

Następnie zaznaczyć NIE na pytanie „Czy masz obowiązek stosowania ustawy PZP”

oraz zaznaczyć „Dodaj ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp”

Nastąpi przejście do karty Podstawowych informacji, które zaciągną się automatycznie po publikacji ogłoszenia i pojawią się w Sekcji II:

Na kolejnej karcie dane nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego; zostanie uzupełniona automatycznie po publikacji przez system i znajdzie się w Sekcji I

Na kolejnej karcie  należy wprowadzić:

1) w polu Krótki opis przedmiotu zamówienia opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; – pojawią się w Sekcji III

2) w polu Wartość cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; – pojawią się w Sekcji III pkt 3.4

Na ostatniej karcie wypełnianego ogłoszenia „Informacje dodatkowe” należy podać:

1) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

2) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

3) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.”

Informacje te pojawią się w Sekcji VI.

Podsumowanie:

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się